Statut

Statut Fundacji

Morsy bez granic – Powrót do natury

ROZDZIAŁ I.

Postanowienia ogólne
§1

Fundacja pod nazwą Fundacja Morsy bez granic, Powrót do Natury, zwana dalej Fundacją, powołana dnia 12 września 2014 r. aktem notarialnym sporządzonym w kancelarii notariusza Piotra Lussy przez Zbigniewa Falkowskiego syna Romualda i Wiesławy posiadającego PESEL 67062601895 i legitymującego się dowodem osobistym nr APH 444266, zwanego dalej Fundatorem, działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r, oraz niniejszego Statutu.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Łapy (województwo podlaskie).
2. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oraz poza jej granicami na
zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§3

1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw sportu.
3. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji oraz pieczątek z danymi identyfikującymi Fundację.
4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§4

Fundacja może:
1) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą,
2) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w innych fundacjach;
3) dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.
4) ustanawiać medale i odznaki, w zakresie nie stojącym w sprzeczności z obowiązującymi przepisami, oraz dyplomy, certyfikaty i zaświadczenia, i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów Fundacji.

§5

Fundacja nie ma prawa:
1) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów lub pracowników, oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej osobami bliskimi;
2) Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

ROZDZIAŁ II.

Cele i zasady działania Fundacji

§6

1. Podstawowe cele Fundacji to:
1) Promowanie kultury fizycznej, sportu i morsowania wśród wszystkich osób w tym także niepełnosprawnych,
2) Promowanie kultury fizycznej i sportu uprawianego w warunkach naturalnych i w kontakcie z naturą,
3) Promowanie zdrowego i zgodnego z naturą stylu życia,
4) Promowanie idei i praktyki używania ekstremalnych temperatur do polepszania kondycji organizmu ludzkiego,
5) Organizacja, finansowanie i prowadzenie badań nad naturalnymi metodami leczenia organizmu ludzkiego, oraz promowanie stosowania takich metod ze szczególnym uwzględnieniem kriolecznictwa, długoterminowego morsowania, dendroterapii, ziołoterapii jak też innych terapii naturalnych,
6) Utworzenie i prowadzenie ośrodka naukowo – badawczo – leczniczego „Morsy bez granic, Powrót do Natury” w Puszczy Białowieskiej, bądź na terenie przylegającym do niej,
7) Organizacja i finansowanie zawodów sportowych w Polsce i za granicą,
8) Organizacja i finansowanie treningów, zgrupowań i zakupów wyposażenia reprezentacji sportowych na zawody krajowe i zagraniczne, w tym olimpiady,
9) Promocja zdrowia, w szczególności poprzez organizowanie przedsięwzięć na rzecz promowania i organizowania badań profilaktycznych i naukowych,
10) Integracjaśrodowisk morsowych,
11) Włączanie społeczne osób wykluczonych oraz niepełnosprawnych przez sport i morsowanie,
12) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży,
13) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowane stanem zdrowia psychicznego bądź fizycznego,
14) Wspieranie działań organizacji mających podobne cele;

2. Swoje cele Fundacja może realizować poprzez:
1) Prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym własnych programów edukacyjnych,
2) Organizowanie i finansowanie akcji społecznych, imprez i treningów sportowych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów, festiwali, koncertów, targów, pokazów, szkoleń, pikników, zjazdów oraz innych form przekazywania
wiedzy,
3) Prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym wydawanie książek, czasopism, broszur, płyt i wydawnictw specjalnych,
4) Organizowanie i finansowanie działalności edukacyjnej, naukowej i badawczej,
5) Współpracę (krajową i zagraniczną) z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami samorządowymi, pozarządowymi i społecznymi w zakresie realizacji celów działania Fundacji,
6) Rozwijanie różnych form działalności kulturalnej i edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem mediów w tym rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych i internetu, oraz wszelkich innych środków audiowizualnych,
7) Organizowanie zbiorek pieniężnych, z których dochód będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji.

3. Określone wyżej cele Fundacji, jak również sposoby ich realizacji, mogą być zmienione poprzez zmianę niniejszego statutu.
4. Działania, których realizacja wymaga uzyskania niezbędnych zezwoleń lub koncesji, będą podejmowane dopiero po ich uzyskaniu,
5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
6. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ III.

Majątek i dochody fundacji

§7

Majątek Fundacji składa się z funduszu założycielskiego oraz środków i praw majątkowych uzyskanych przez Fundację w czasie jej działalności (przychodów Fundacji). Fundusz Założycielski wynosi 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) wniesiony przez Fundatora, na który składa się:
1) 500 zł (słownie: pięćset złotych) z przeznaczeniem na działalność statutową,
2) 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

§8

1. Przychody Fundacji pochodzą z:
1) zbiórek i imprez publicznych,
2) darowizn, spadków, zapisów, dotacji i innych świadczeń od osób fizycznych i prawnych,
3) wpływów z udziałów w zyskach osób prawnych,
4) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
5) odsetek bankowych,
6) nawiązek orzekanych przez sądy,
7) pozostałości funduszy z indywidualnych zbiórek, nie wykorzystanych w trakcie trwania umowy o udostępnieniu konta Fundacji,
8) dochodów z działalności gospodarczej,

2. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Jednakże postanowienie ofiarodawców nie może być sprzeczne z celami statutowymi Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa ewentualne długi spadkowe.

ROZDZIAŁ IV.

Zarząd Fundacji

§9

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.
2. Kadencja Zarządu trwa lat 10 i kończy się z upływem ostatniego pełnego roku obrotowego. Kadencja jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu,
3. W skład Zarządu wchodzi od jednej do trzech osób, powoływanych i odwoływanych w każdym czasie przez Fundatora. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu.
4. Na pierwszą kadencję Zarządu Fundator powołuje jako Prezesa Zarządu – Zbigniewa Falkowskiego zamieszkałego w Łapach 18-100 ul. Nadnarwiańska 15A m.2, posiadającego PESEL 67062601895, legitymującego się dowodem osobistym wydanym przez Burmistrza Miasta
Łapy o nr APH 444266.
5. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu oprócz kierowania bieżącą działalnością Fundacji należy w szczególności:
1) bieżące zarządzanie majątkiem Fundacji,
2) wyznaczanie i realizacja kierunków działania Fundacji,
3) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie pracowników Fundacji,
4) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach Fundacji,
5) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
6) uchwalanie regulaminów,
7) powoływanie i nadzorowanie jednostek organizacyjnych Fundacji, w tym prowadzących działalność gospodarczą,
8) dokonywanie zmian w Statucie Fundacji.

6. Każdy członek Zarządu reprezentuje Fundację jednoosobowo.
7. Jeżeli Zarząd działa w składzie dwu lub trzyosobowym to:
1) posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu, w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.
2) z posiedzeń sporządza się protokół podpisany przez członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.
3) o posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Członkowie Zarządu będą powiadamiani o terminie posiedzeń telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
4) decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał podejmowanych bezwzględną większością głosów, w przypadku gdy ilość głosów „za” jest równa sumie głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – decyduje głos Prezesa Zarządu.
5) do prawidłowości uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu członków Zarządu.

8. Członkowie Zarządu w pierwszym roku obrotowym działalności Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia za pełnienie funkcji.
9. W każdym kolejnym roku obrotowym działalności Fundacji członek Zarządu otrzymuje wynagrodzenie. Miesięczne wynagrodzenie całego Zarządu jest równe brutto 1,5% (półtora procent) przychodów osiągniętych przez Fundację w poprzednim roku obrotowym, co oznacza, iż:
– w przypadku jednoosobowego składu Zarządu – wynagrodzenie miesięczne brutto Prezesa Zarządu jest równe 1,5% (półtora procent) przychodów osiągniętych przez Fundację w poprzednim roku obrotowym,
– w przypadku dwuosobowego składu Zarządu – wynagrodzenie miesięczne brutto każdego z członków Zarządu jest równe 0.75% przychodów osiągniętych przez Fundację w poprzednim roku obrotowym,
– w przypadku trzyosobowego składu Zarządu – wynagrodzenie miesięczne brutto każdego z członków Zarządu jest równe 0.5% przychodów osiągniętych przez Fundację w poprzednim roku obrotowym,
10. Członkowie Zarządu mogą zrezygnować z prawa pobierania wynagrodzenia.

§10

1. Zarząd Fundacji może powołać Radę Programową Fundacji.
2. W skład Rady Programowej Fundacji może wejść do 10 osób.
3. Rada Programowa Fundacji jest ciałem kolegialnym o charakterze doradczo – konsultacyjnym, służącym pomocą Zarządowi.
4. Do zadań Rady Programowej Fundacji wino należeć w szczególności:
1) opiniowanie głównych kierunków działalności Fundacji,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji
3) analiza inicjatyw i projektów, które będą kierowane do Fundacji celem ich realizacji.
5. Zarząd może ustalić regulamin działania Rady Programowej Fundacji.

ROZDZIAŁ V.

Działalność gospodarcza Fundacji

§11

1. Dla powiększenia środków przeznaczonych na realizację celów statutowych Fundacji i na działalność statutową, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Do celów prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć odrębne, wewnętrzne jednostki organizacyjne lub uczestniczyć w spółkach typu cywilnego i handlowego. Jednostki organizacyjne utworzone zgodnie z niniejszym paragrafem podlegają Zarządowi Fundacji. Zarząd Fundacji może uchwalić regulamin organizacyjny tych jednostek, określający w szczególności zakres i przedmiot działalności jednostki, zasady powoływania i odwoływania osób kierujących działalnością jednostki, zakres ich uprawnień i obowiązków.

§12

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:
1) 01.28.Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
2) 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
3) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
4) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
5) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
6) 58.11.Z Wydawanie książek
7) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
8) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
9) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
10) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
11) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
12) 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
13) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
14) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
15) 63.12.Z Działalność portali internetowych
16) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
17) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
18) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
19) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
20) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
21) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
22) 79.11.A Działalność agentów turystycznych
23) 79.11.B Działalność pośredników turystycznych
24) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
25) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
26) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
27) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
28) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
29) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
30) 86.90.D Działalność paramedyczna
31) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
32) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
33) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
34) 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
35) 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
36) 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
37) 93.12.Z Działalność klubów sportowych
38) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
39) 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
40) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

§13

Jeżeli podjęcie jakiejkolwiek działalności gospodarczej wymagać będzie uprzedniego uzyskania zezwolenia lub licencji, Fundacja podejmie taką działalność dopiero po jego/jej uzyskaniu.

ROZDZIAŁ VI.

Likwidacja Fundacji

§14

Fundacja może ulec likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych  i majątku, oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, albo braku możliwości osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.

§15

1. Likwidacja Fundacji wymaga jednogłośnej uchwały Zarządu.
2. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbieżne z celami Fundacji określonymi w statucie. Zarząd podejmując uchwałę o likwidacji wskaże konkretne cele na jaki majątek zostanie przeznaczony.

ROZDZIAŁ VII.

Postanowienia końcowe

§16

Zmiana statutu Fundacji wymaga uchwały Zarządu.

§17

1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.
3. Połączenie Fundacji z inną fundacją wymaga jednogłośnej uchwały Zarządu.

§18

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową, ewidencję księgową  i dokumentację kadrowo-płacową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają regulaminy celowe, uchwalone przez Zarząd Fundacji.

§19

1. Statut został uchwalony przez Fundatora w dniu 15 września 2014 roku.
2. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.